Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o. o. w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofertowy na dzierżawę terenu pod punkty sprzedaży piwa na wyłączność w dniach 30.06.2019 r., 25.08.2019 r. oraz 01.09.2019 r.

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
6/D/2019
Rodzaj zamówienia: 

---------
Przeniesiono do archiwum: 2021-04-12
---------
Bydgoszcz, dnia 10.04.2019 r.

Ogłoszenie
Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o. o. w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofertowy na dzierżawę terenu pod punkty sprzedaży piwa na wyłączność w dniach 30.06.2019 r., 25.08.2019 r. oraz 01.09.2019 r.

1. Przedmiot dzierżawy:
W dniach 30.06.2019 r. oraz 25.08.2019 r. teren stanowiący część niezabudowanej działki nr 41 przy ul. Hipicznej zlokalizowany w obrębie polany Różopole - Działka w zarządzie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy – 2 punkty (dokładna lokalizacja na załączniku graficznym nr 1).
W dniu 01.09.2019 r. teren stanowiący część niezabudowanej działki przy ul. Gdańskiej zlokalizowany na tzw. terenach powystawowych - Działka w zarządzie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy – 1 punkt (dokładna lokalizacja na załączniku graficznym nr 2).
2. Powierzchnia terenu dzierżawy:
70m2 – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej, sprzedaż piwa w w/w dacie na każdy punkt
3.Warunki dzierżawy:
a) okres dzierżawy w dniu 30.06.2019 r., 25.08.2019 r. oraz 01.09.2019 r.
b) minimalna stawka dzierżawy (cena wywoławcza) łącznie za 3 terminy: 9.920,00 zł brutto, z podziałem na poszczególne terminy:
za 30.06.2019 r. – 5.000,00 brutto
za 25.08.2019 r. – 3.690,00 brutto
za 01.09.2019 r. – 1.230,00 brutto
c) wymagania dotyczące obiektu handlowego:
- estetyczny namiot wpisujący się w obrys krajobrazu i pasujący do otaczających obiektów.
d) na terenie dzierżawy może być prowadzona wyłącznie sprzedaż marek ustalona z Wydzierżawiającym - Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”.
4.Dostęp do mediów:
prąd –dostępny od godz. 13.00 do 22.30 w wysokości do 8 kW na każdy punkt
5. Sposób przekazania terenu:
Dzierżawca przejmuje teren, wszystkie prace związane z przygotowaniem terenu, posadowieniem obiektu, podłączeniem mediów odbywają się staraniem i na koszt Dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) za uzyskaniem pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
6. Sposób przygotowania oferty:
Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dzierżawa terenu pod punkty sprzedaży piwa na wyłączność w dniach 30.06.2019 r., 25.08.2019 r. oraz 01.09.2019 r.” do dnia 25.04.2019 r. Oferty złożone w niezamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi.
Oferta złożona tylko na 1 lub 2 terminy zostanie odrzucona.
Sprawę prowadzi: Monika Gałęcka-Stochmal – tel. 607 660 757, Andrzej Kowalski – tel. 605 630 005

7.Oferta winna zawierać :
a) imię ,nazwisko i adres oferenta lub firmy, numer telefonu do kontaktu oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot (w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu);
b) zdjęcie ogródka piwnego;
c) formularz ofertowy (załącznik nr 3) z podaną kwotą dzierżawy w wybranej dacie;
i oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, umową, miejscem posadowienia ogródka piwnego, znane mu są warunki dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
d) do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu wpłaty wadium lub dowód zapłaty wadium w kasie LPKiW, zgodnie z pkt.8
8. Każdy oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
a) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i winno być wniesione w pieniądzu.
Wniesienia wadium należy dokonać w kasie LPKiW lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski nr rachunku 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 z oznaczeniem „Dzierżawa terenu pod punkty sprzedaży piwa na wyłączność w dniach 30.06.2019 r., 25.08.2019 r. oraz 01.09.2019 r.” Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu bądź dowód wpłaty w kasie LPKiW.
b) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium Wydzierżawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Wydzierżawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
c)Utrata wadium:
- Wydzierżawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy w sprawie dzierżawy na warunkach określonych w ofercie i umowie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
d) Zwrot wadium
- Zamawiający zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Wydzierżawiający wlicza wadium w poczet kaucji, która będzie utrzymywana na tym samym poziomie przez cały okres związania umową. Po okresie związania umową kaucja zostanie zaliczona na poczet zapłaty za dzierżawę terenu w dniu 01.09.2019 r..
9.Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy skutecznie doręczyć pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa terenu pod punkty sprzedaży piwa na wyłączność w dniach 30.06.2019 r., 25.08.2019 r. oraz 01.09.2019 r.” na adres: LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, 85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175 lub osobiście w sekretariacie (adres jw. – budynek zarządu) Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do dnia 25.04.2019 r. do godz. 9:00
10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2019 r. o godz.9:30 przy udziale Komisji LPKiW pod adresem ul. Gdańska 173-175 w Bydgoszczy, w świetlicy na pierwszym piętrze budynku bazy technicznej Leśnego Parku mieszczącego się pod adresem ul. Gdańska 173-174 w Bydgoszczy.
11. Kryteria i sposób oceny ofert:
Kryterium oceny ofert będzie najwyższa kwota brutto za wszystkie 3 terminy. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z Oferentem, który zaoferował najwyższe kwoty brutto za sumę cen na wszystkie 3 terminy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy Wydzierżawiający wybierze ofertę z kolejną najwyższą ceną czynszu dzierżawy. W przypadku złożenia ofert z jednakową ceną czynszu dzierżawy Wydzierżawiający wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych.
12. Uwagi dodatkowe:
a) konkurs ofert jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.
b) Komisja konkursu ofert wzywa oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, lub do złożenia wyjaśnień.
c) W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą, firmą wyłonioną w postępowaniu ofertowym zastrzega się, że Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. może wybrać kolejną ofertę.
d) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.
e) Oferenci biorący udział w zapytaniu ofertowym nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. ani żadnych spraw spornych lub skazani prawomocnym wyrokiem na dzień otwarcia ofert.
f) Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Partnerzy

Sponsorzy