Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej LPKiW

Wersja do wydrukuWersja PDF

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy zobowiązuje  się  zapewnić  dostępność  swojej  strony  podmiotowej  Spółki zgodnie z  przepisami  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2019 r.  o  dostępności  cyfrowej  stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.myslecinek.pl i www.zoo.bydgoszcz.com. Podmiot nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych. 

Dane teleadresowe jednostki:

Główna siedziba i adres do korespondencji:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Gdańska 173-175,  85-674 Bydgoszcz
tel. 52-328-00-09
e-mail: sekretariat@myslecinek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2005-01-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-21

Status pod względem zgodności

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  2. część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
  3. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
  4. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
  5. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
  6. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia:

  1. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  2. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  3. treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  4. dokumenty pochodzące z zewnętrznych źródeł.

Strony internetowe są częściowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zostały stworzone zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

Udostępnione  dokumenty  do  pobrania  w  formacie   doc/pdf   spełniają wymogi  dostępności  cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22, aktualizacji dokonano 2024-03-21.
Deklarację  sporządzono  na  podstawie  samooceny  przeprowadzonej  przez firmę świadczącą usługi informatyczne.

Skróty klawiaturowe

Na  stronach  internetowych  można  używać  standardowych  skrótów  klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sandra Tyczyno
e-mail: rzecznik@myslecinek.pl   
Telefon: 52 328-00-09

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  a  także  powiadomić  Rzecznika  Praw  Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej budynków Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”.

Partnerzy

Sponsorzy