Zabezpieczenie imprez masowych organizowanych na terenie LPKiW"Myślęcinek"

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
2/PM/2019
Rodzaj zamówienia: 

---------
Przeniesiono do archiwum: 2021-05-7
---------
Bydgoszcz, dnia 06 maja 2019
OGŁOSZENIE
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-868 Bydgoszcz) przy ulicy Gdańskiej 173-175 ogłasza postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na zabezpieczenie imprez masowych, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

1. „Otwieracz” w dniu 30.06.2019
2. „Pożegnanie Lata” /”Babie Lato” w dniu 25.08.2019
Powyższe terminy maja charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.
Opis przedmiotu postępowania: Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia w/w 2 imprez masowych przez koncesjonowaną agencję ochrony zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych w następujący sposób:

1. "Otwieracz" w dniu 30.06. 2019 r.
w Myślęcinku na Polanie Rożopole,
w godzinach 14.00-18.00 ( 60 godzin) 15 osób
w godzinach 18.00-22.00 ( 148 godzin) dodatkowo 22 osoby
RAZEM: 208 godzin

2. "Pożegnanie Lata" /”Babie Lato” w dniu 25.08. 2019 r. w Myślęcinku na Polanie Rożopole,
w godzinach 14.00-18.00 ( 60 godzin) 15 osób
w godzinach 18.00-22.00 ( 148 godzin) dodatkowo 22 osoby
RAZEM: 208 godzin

Ogółem liczba godzin (pkt. 1 + 2) wynosi 416 godzin
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy zastrzega, że ilość w/w godzin może ulec zmianie, jednakże wartość brutto umowy pozostanie bez zmiany. Zastrzegamy także, iż powyższe daty imprez mogą ulec przesunięciu.
Na każdą z w/w imprez zostanie zawarta odrębna umowa.

Oferta powinna zawierać:
1. Kwotę brutto za godzinę pracy jednego pracownika ochrony.
2. Referencje świadczące o wykonaniu przez Wykonawcę w należyty sposób minimum jednej usługi tożsamej z zabezpieczaniem imprezy masowej w okresie ostatnich 3 lat od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy skutecznie składać w sekretariacie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz tj. w siedzibie Zamawiającego. Termin złożenia ofert – do 14 maja 2019r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert ma charakter jawny i nastąpi 14 maja 2019 r. o godz. 9.30 w świetlicy LPKiW. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska173-175, 85-674 Bydgoszcz i oznaczonej nazwą postępowania „Zabezpieczenie imprez masowych w LPKiW”. Oferta nie złożona w zamkniętej kopercie, oraz oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne imprezy.

Kryterium oceny:
Najniższa cena brutto za godzinę pracy pracownika ochrony - 100%, tj. najniższa cena brutto taka sama dla wszystkich imprez.
Z wykonawcą który zaoferuje najniższą cenę brutto za godzinę pracy pracownika ochrony zostanie podpisana umowa, na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.
Sprawę prowadzi: p. Bożena Hennig- tel. 607 88 00 24 w godz. 7.oo - 15.00
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Uwagi dodatkowe:
a) Zapytanie ofertowe jest ważne bez względu na liczbę uczestników,
b) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o. o. może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.

DataZałącznikWielkość
2019-05-06Microsoft Office document icon formularz_ofertowy.doc41 KB
2019-05-06Microsoft Office document icon umowa.doc50.5 KB
2019-05-14PDF icon zawiadomienie_o_wyniku.pdf113.89 KB

Partnerzy

Sponsorzy