Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy.

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
9/PZ/2020
Rodzaj zamówienia: 

Bydgoszcz 28.12.2020 r.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania na „Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy” nr 9/PZ/2020. Informujemy, że została złożone 1 oferta, która spełniała warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert tj. cena i czas reakcji w przypadku awarii, przez Wykonawcę:

Idolek.pl Dariusz Kozłowski,

85-368 Bydgoszcz, ul. Słoneczna 38,

Wartość zamówienia brutto: 137.999,95 zł

punktacja w kryterium oceny ofert: 100 pkt


Nr postępowania 9/PZ/2020

OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane*

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) na usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy.

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania pięciu akwariów słodkowodnych znajdujących się w budynku Akwarium Terrarium w Bydgoszczy przy ul. 177A wraz z dostawą żywych zwierząt będących własnością Wykonawcy przez okres obsługi akwariów, zgodnie z wykazem Zamawiającego . Pod pojęciem „utrzymania” rozumie się wszelkie czynności zmierzające do zrównoważenia procesów chemicznych i biologicznych występujących w akwariach, a niezbędnych dla jego dobrostanu (stabilnych parametrów wody, zdrowia i wzrostu roślin, zwierząt, eliminacji glonów), oraz utrzymujące akwaria w stanie niepogorszonym. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do ogłoszenia

Dokumenty:
1) dokumentacja powykonawcza „Projekt technologii akwariów i paludariów na cele ekspozycji zoologicznej na terenie PAWILONU AKWARIUM I TERRARIUM na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175"- zał. nr 7 do ogłoszenia
2) wzór umowy – zał. nr 3 do ogłoszenia
stanowią integralną część ogłoszenia i są dostępne na stronie internetowej zamawiającego www.myslecinek.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Szczegółowe opis zamówienia znajduje się w zał. nr 1

Termin realizacji zamówienia 12 m-cy

Termin sładania ofert: 23.12.2020 r. godz. 9.00

Termin otwaecia ofert: 23.12.2020 r. godz. 9.30

 

 

DataZałącznikWielkość
2020-12-28PDF icon Wynik postępowania 9/PZ/2020130.75 KB
2020-12-15PDF icon Ogłoszenie 9/PZ/2020815.29 KB
2020-12-15PDF icon Zał. 1 nr szczegółowy opis zamówienia 9/PZ/2020447.01 KB
2020-12-15PDF icon Zał. nr 2 Formularz ofertowy 9/PZ/2020573.25 KB
2020-12-15PDF icon Zał. nr 3 projekt umowy 9/PZ/20200 bajtów
2020-12-15PDF icon Zał. nr 4 klauzula RODO 9/PZ/2020386.14 KB
2020-12-15PDF icon Zał. nr 5 wykaz osób 9/PZ/2020612.58 KB
2020-12-15PDF icon Zał. nr 6 doświadczenie 9/PZ/2020642.14 KB
2020-12-15PDF icon Zał. nr 7 dokumentacja powykonwacza 9/PZ/202025.38 MB

Partnerzy

Sponsorzy