Postępowanie o wartości poniżej 30 tys. EURO na przechowywanie 28 pawilonów handlowych.

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
3/PM/2019
Rodzaj zamówienia: 

Bydgoszcz, dnia 08.11.2019r.
3/PM/2019
Ogłoszenie
Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na
„Przechowywanie 28 drewnianych pawilonów handlowych „

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przechowaniu rzeczy ruchomych w postaci 28 drewnianych pawilonów handlowych, znanych przechowawcy (załącznik nr 3 przedstawia specyfikację obiektów, elementów przeznaczonych do przechowywania.)
2. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
a. usługa polegająca na przechowaniu rzeczy ruchomych w postaci 28 drewnianych pawilonów handlowych
b. miejsce przechowywania które spełnia wymogi określone przepisami bhp i p.poż.; które jest w dobrym stanie technicznym , należycie zabezpieczy przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą składowanych rzeczy ruchomych, w szczególności na skutek pożaru, kradzieży, kradzieży z włamaniem objęte całodobową ochroną, a także wyposażone w system monitoringu wewnętrznego oraz zewnętrznego.
c. powierzchnia magazynowa w hali zamkniętej z utwardzonym suchym podłożem. Drzwi do magazynu umożliwiająca wjazd wózka widłowego z pawilonem handlowym bez dachu. Minimalna powierzchnia magazynowa 250m2. Maksymalna odległość od Bydgoszczy 20 km.

3. Dodatkowo Przechowawca w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, uszkodzenia lub zniszczenia powierzchni magazynowej zobowiązany jest :
a. niezwłocznie zmienić miejsce przechowywania przedmiotu umowy, jeśli okaże się to niezbędne dla jego ochrony przed utratą lub uszkodzeniem, na miejsce co najmniej równie dostatecznie zabezpieczające składowane rzeczy ruchome. Przechowawca powinien, bez uszczerbku dla stanu rzeczy ruchomych, uzyskać pisemną zgodę Leśnego Parku przed dokonaniem tak rozumianej zmiany miejsca przechowywania. Gdy uzyskanie zgody nie jest możliwe z uwagi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia rzeczy, Przechowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Leśny Park o zmianie. Leśny Park ma wówczas prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy. W związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy Przechowawcy nie przysługuje od Leśnego Parku jakakolwiek forma odszkodowania.
b. przez cały okres trwania umowy utrzymywać ubezpieczenie przedmiotu umowy od ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, oraz od przypadkowej utraty, uszkodzenia, kradzieży z włamaniem, rozboju oraz innych zdarzeń.
c. Przechowawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialność cywilnej
w zakresie wykonywania przedmiotu umowy.
4. Oferta winna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot (w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu), nr telefonu kontaktowego;
b) oferowaną cenę netto za przedmiot zamówienia w ujęciu :
- kwota miesięczna netto…………..
- całkowita kwota roczna netto ……….…..
c) plik graficzny ,zdjęcie przedstawiający oferowaną powierzchnię magazynową
d) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy.
5. Kryteria i sposób oceny ofert:
Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena netto za przedmiot zamówienia. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najniższą cenę netto. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę z kolejną najniższą ceną netto.
6. Miejsce i termin składania ofert
Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „„Przechowywanie 28 drewnianych pawilonów handlowych „ na adres: LPKiW „Myślęcinek” Sp.z o.o. w Bydgoszczy ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz lub osobiście w sekretariacie
(adres jw.) - budynek Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do dnia 14.11.2019 r. do godz.9:00.
Oferty złożone w niezamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi.
7. Miejsce i termin otwarcia ofert :
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2019r. o godz. 09:30 przy udziale Komisji LPKiW
w świetlicy na pierwszym piętrze budynku bazy technicznej Leśnego Parku mieszczącego się pod adresem ul. Gdańska 173-175 w Bydgoszczy.
8. Uwagi dodatkowe:
a) Postępowanie jest ważne bez względu na liczbę uczestników.
b) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub jego odwołanie bez podania przyczyny.
c) Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o. o. może zamknąć procedurę postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
d) Komisja wzywa oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, lub do złożenia wyjaśnień
e) Oferenci biorący udział w postepowaniu nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. ani żadnych spraw spornych lub być skazani prawomocnym wyrokiem.
f) Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
g) Sprawę prowadzi: Lena Sztajnborn tel. 668399694 i Andrzej Kowalski tel 605630005

DataZałącznikWielkość
2019-11-08Plik umowa_domki_przechowywanie_zal._nr_2.docx21.42 KB
2019-11-08PDF icon specyfikacja_domki_zal._nr_3.pdf287.53 KB
2019-11-08Microsoft Office document icon zal_nr_1_formularz_ofertowy_domki.doc45 KB
2019-11-18PDF icon wyniki_postepowania-zawiadomienie_.pdf121.91 KB

Partnerzy

Sponsorzy