Konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku, ul. Hipiczna 24

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
10/D
Rodzaj zamówienia: 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Specyfikacja konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości
w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku

Adres nieruchomości: Bydgoszcz, ul. Hipiczna 24

Działka nr ew. 7 Obręb 359

Bydgoszcz dnia 24.06.2019

I. Informacje o wydzierżawiającym i organizatorze postępowania

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
REGON: 090072920, NIP: 554-030-90-92, KRS 0000122406 (zwany dalej Wydzierżawiającym)

Dane kontaktowe wydzierżawiającego:
Tel. 52 328 00 09, Fax 52 328 00 24, email: sekretariat@myslecinek.pl

Adres do korespondencji: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, 85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175
II. Przedmiot postępowania

1.Stan prawny nieruchomości

Przedmiotem postępowania jest dzierżawa na czas określony do 10 lat (z możliwością przedłużenia kresu dzierżawy) nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Hipicznej 24 w postaci działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym dz. nr 7 obręb 359 nr KW BY1B/00142250/1. Właścicielem działki jest Wydzierżawiający, właścicielem budynku na przedmiotowej działce jest Gmina Bydgoszcz.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren posiada przeznaczenie 7USZN, co oznacza teren sportu i rekreacji, oraz zieleni objętej formą ochrony przyrody.
Całkowita powierzchnia dzierżawionej działki nr 7 – 18240 m2.

2.Opis otoczenia

Z nieruchomością sąsiadują bezpośrednio działki osób prywatnych, dojazd ul. Hipiczną. Nieruchomość graniczy z 9-cio dołkowym polem golfowym. Teren zgodnie z Miejscowy Planem Zagospodarowania stanowi rezerwę na potrzeby rozbudowy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku - największego kompleksu rekreacyjnego miasta atrakcyjnego pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Na terenie Parku w najbliższym sąsiedztwie znajduje się ponadto Ogród Botaniczny (11 kaskadowych stawów, 430 gatunków roślin), stadnina koni (50 koni do jazdy wierzchem lub w zaprzęgu), 3-gwiazdkowy Hotel Pałac, stok narciarski. Otoczenie zapewnia ciszę, kontakt z przyrodą.

3. Opis budynków.

1.Budynek mieszkalny murowany ul. Hipiczna 24 na gruncie rolnym czwartej kategorii, obiekt posiada przyłącze elektryczne, moc umowna 11 kW, rurociąg z wodą znajduje się wzdłuż ulicy Hipicznej w granicy działki, kanalizacja wzdłuż ulicy Hipicznej, szambo z kręgów betonowych, budynek parterowy ze strychem użytkowym i piwnicą pod kuchnią, posadowiony na fundamentach i murach przyziemia starego budynku. Fundamenty budynku wykonane z cegły pełnej ceramicznej grubości 51 cm. Mury przyziemia i ściany posiadają grubość 38 cm. Strop nad parterem masywny typu Kleina. Więźba dachowa belkowa. Dach jednospadowy kryty papą. W chwili obecnej budynek nieużytkowany, stan – do kapitalnego remontu wraz z instalacjami lub do modernizacji z wyburzeniem. Rok budowy 1959.

2.Budynek gospodarczy murowany parterowy niepodpiwniczony, fundamenty z betonu wylewanego. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej z cegły pełnej grubości 12 cm. Posadzka betonowa. Ściany i stropy tynkowane.
4.Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 8,30 m x 9,20 m =76,36 m2
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 6 m x 4,25 m = 25,50 m2
III. Istotne warunki Dzierżawy
1. Warunki Dzierżawy
1) Umowę zawiera się na czas określony, tj. do 10 lat, z możliwością przedłużenia.
2) Minimalna stawka dzierżawy (cena wywoławcza) w ujęciu – miesięczny wynosi: 5.000,00 PLN netto.
Kwota ta będzie w kolejnych latach powiększana o wskaźnik inflacji.
3) Akceptowane przez Wydzierżawiającego i możliwe do realizacji formy działalności to prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej z towarzyszącą takim usługom działalnością handlowo-usługową, edukacyjną, kulturalną zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu opisanymi w niniejszej Specyfikacji.
4) W celu ostatecznego potwierdzenia czy planowane przez Dzierżawcę zagospodarowanie terenu jest zgodne z Planem Miejscowym Zagospodarowania Przestrzennego Dzierżawca ma obowiązek pisemnego wystąpienia do Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy zgodnie z zapisami w § 1 załączonego Projektu Umowy
5) Dodatkowa działalność to współpraca z Wydzierżawiającym w zakresie obsługi imprez i wydarzeń o różnym charakterze.

2. Przekazanie nieruchomości

W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu oferent zawiera umowę na warunkach niniejszej specyfikacji. Oferent zobowiązany jest do:

a) wniesienia należytego zabezpieczenia umowy zgodnie z punktem VIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
b) protokolarnego przejęcia nieruchomości przy udziale wyznaczonej komisji Wydzierżawiającego po spełnieniu warunków opisanych w § 1 Projektu Umowy;
c) niezwłocznego zawarcia odrębnych umów regulujących opłaty:
- za zimną wodę zgodnie z taryfą MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy (po podłączeniu przyłączem do ujęcia Leśnego Parku – woda w pasie drogowym od strony działki)
- za odprowadzone ścieki zgodnie z taryfą MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy (po podłączeniu przyłączem do sieci MWiK – kanalizacja w ulicy, zgodnie z załączonymi warunkami);
- za wywóz nieczystości stałych z firmą z tej branży,
- za zużytą energię o mocy umownej do 11kW – w okresie przejściowym cesja umowy Wydzierżawiającego oraz ENEA na Dzierżawcę, docelowo wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci.
3.Podatki, opłaty
Od dnia przekazania przedmiotu dzierżawy oferent, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest do opłacania Wydzierżawiającemu:

a) czynszu miesięcznego z tytułu dzierżawy;
b) ponoszenia wydatków na utrzymanie nieruchomości w związku z opłatami eksploatacyjnymi zgodnie z zapisami umowy;
c) ponoszenia kosztów opłaty podatków i wszelkich innych opłat dotyczących niniejszej nieruchomości, do niniejszych opłat zostanie doliczony podatek VAT.

IV. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny spełniania tych warunków

Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach posiadających wymagane uprawnienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Wydzierżawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do prowadzenia działalności zgodnej z wskazana w niniejszym postępowaniu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub osób na okres korzystania z nich przy prowadzeniu działalności.

O dzierżawę mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.Posiadania wiedzy i doświadczenia
Oferenci muszą spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie dzierżawy przez dwóch lub więcej oferentów w celu oceny spełniania tego warunku oceniane będzie ich doświadczenie łączne), w celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.

a) Złożą oświadczenie o prowadzeniu określonej działalności przez okres min. 6 miesięcy;

b) Przedstawią Koncepcję prowadzenia działalności
- opis w zakresie prowadzenia działalności z ewentualną propozycją jej rozszerzenia;
- propozycje ewentualnej rozbudowy obiektu i infrastruktury.

2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej Dzierżawcy

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wydzierżawiający żąda od oferentów następujących dokumentów:

a) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

b) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie dzierżawy przez dwóch oferentów każdy z partnerów konsorcjum składa dokumenty oddzielnie)

3.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, oferenci zobowiązani są przedłożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

b) oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania (zawarte w formularzu oferty)

c) oświadczenie, iż będąc osobą/osobami upoważnionymi do występowania w imieniu oferenta nie toczy się przeciwko nim żadne postępowanie karne (zawarte w formularzu oferty)

4. Akceptują zapisy zawarte w projekcie umowy dzierżawy nieruchomości i zapisy specyfikacji z szczególnym uwzględnieniem punktu III istotne warunki dzierżawy

5.W przypadku wspólnego udział w postępowaniu spełnią warunki:

ograniczonego wspólnego ubieganie się o udzielenie dzierżawy do liczby dwóch oferentów wg. zasad:

1. Podmioty lub osoby wspólnie ubiegające się o udzielenie niniejszej Dzierżawy (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 4 niniejszej Specyfikacji. Ponadto Podmioty te (lub osoby) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie dzierżawy.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
1) łącznie
2) oddzielnie
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum.
4. Podmioty lub osoby wspólnie ubiegające się o niniejszą Dzierżawę, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację Dzierżawy, są zobowiązani do przedstawienia Wydzierżawiającemu stosownej umowy Konsorcjum zawierającej w swej treści następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Podmiotów lub osób wspólnie ubiegających się o udzielenie dzierżawy,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być dzierżawienie obiektu sportowo-rekreacyjnego),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji dzierżawy,
4) podział zadań związanych z prowadzeniem działalności sportowo-rekreacyjnej pomiędzy poszczególne Podmioty (lub osoby) należące do Konsorcjum,
5) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie Dzierżawy),
6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu zakończenia umowy,
7) zapis mówiący, że członkowie Konsorcjum występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za dzierżawę, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
8) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie dzierżawy..
5. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
6. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie dzierżawy albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie dzierżawy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza.

6.Wnieśli wadium tj.

1) Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2) Dopuszczalna forma wadium:

a) przelewem na konto Wydzierżawiającego:

PKO Bank Polski nr 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 z oznaczeniem „wadium Hipiczna 24”, w takim przypadku do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Wydzierżawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Wydzierżawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,
b) w gotówce w kasie Wydzierżawiającego budynku siedziby zarządu LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175,
w takim przypadku do oferty należy załączyć potwierdzenie zapłaty z kasy Wydzierżawiającego, wpłacone przed terminem składania ofert.

3) Wydzierżawiający zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej i zawarciu umowy dzierżawy, z wyjątkiem oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza- w jego przypadku wadium zostaje zaliczone jako część kaucję z tytułu należytego wykonania umowy. Po podpisaniu umowy Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zmiany kaucji należytego wykonania umowy na poręczenie bankowe, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, weksle z poręczeniem banku lub ustanowienie zastawu rejestrowego lub hipoteki na nieruchomości oferenta –dzierżawcy.

4) W przypadku unieważnienia postępowania Wydzierżawiający zwraca wadium niezwłocznie wszystkim oferentom, którzy wnieśli wadium.

5) Wydzierżawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana w przypadku, gdy oferent odmówił podpisania umowy dzierżawy na warunkach określonych w ofercie, oraz gdy zawarcie umowy dzierżawy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

V. Odrzucenie i wykluczenie oferty

1) Wydzierżawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) Oferent nie wykazał wniesienia wadium przed terminem składania ofert;
b) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

2) Wydzierżawiający wyklucza z niniejszego postępowania:

a) Oferentów posiadających zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o., mających sprawy sporne ze spółką lub oferentów skazanych prawomocnym wyrokiem na dzień otwarcia ofert;
b) Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
c) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

VI. Zawartość oferty
a) formularz oferty;
b) oświadczenie o prowadzeniu określonej działalności przez okres min. 6 miesięcy;
c) koncepcja prowadzenia działalności, zgodnie z punktem IV;
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
f) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
h) dowód wniesienia wadium;
i) w przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum.
VII. Kryterium oceny i ocena ofert

1. Komisja dokona wyboru zgodnie z zasadami opisanymi poniżej i zarekomenduje ofertę wg której zostanie zawarta umowa. Wydzierżawiający udzieli niniejszej dzierżawy temu Dzierżawcy, który zaoferuje:

• najwyższy czynsz dzierżawny za jeden miesiąc netto,
• najlepszą koncepcję,

które stanowią kryteria oceny ofert.

Wydzierżawiający w terminie do 14 dni dokona oceny ofert w oparciu o kryterium oceny ofert, przyznając każdej z nich ilość punktów obliczoną w następujący sposób:

Kryterium 1 Czynsz dzierżawy za jeden miesiąc netto (C)

(C of)
C = --------- *80% *100 pkt.
C max

C max -najwyższy czynsz dzierżawy netto za jeden miesiąc
C of -cena danej oferty
C -ilość przyznanych punktów za kryterium „Czynsz dzierżawy”

Kryterium 2 Koncepcja (K)

K max – najlepsza koncepcja wg komisji, za którą można uzyskać max 20 pkt

Kryterium oceny stanowiące średnią ocenę wszystkich członków komisji:

1) Koncepcja zagospodarowania terenu 0-4 pkt.
2) Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku 0 -4 pkt.
3) Przeznaczenie terenu 0 -4 pkt.
4) Ogólnodostępność oferowanych usług 0-4 pkt.
5) Rozwiązania i działalność przyjazna dla środowiska naturalnego i proekologiczne 0-4 pkt.

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru S = C + K
S - suma uzyskanych punktów (max 100 pkt)
C - punkty z kryterium Czynsz dzierżawy
K - punkty z kryterium koncepcja

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Zawiadomienie o wyborze oferty udostępnione zostanie przez Wydzierżawiającego na stronie internetowej www.myslecinek.pl.

2.W przypadku braku rozstrzygnięć w niniejszym konkursie po jego zamknięciu ( unieważnieniu ) zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia rokowań w trybie negocjacji z oferentami, którzy złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu (wykluczeniu) w przedmiocie dzierżawy na zasadach opisanych zgodnie z punktem V.
3.Komisja wzywa oferentów, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, lub złożenia wyjaśnień.
4. Wydzierżawiający powiadomi oferentów o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź rozstrzygnięciu niniejszego postępowania podając nazwy oferentów, którzy wzięli udział w postępowaniu oraz ilość uzyskanych punktów.

5.Zastrzega się możliwość unieważnienia postepowania lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. może zamknąć procedurę bez wybrania którejkolwiek z ofert.

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla należytego wykonania umowy Wydzierżawiający ustanawia kaucję zabezpieczającą, która wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Zabezpieczenie musi być wniesione na rachunek bankowy Wydzierżawiającego: tj. PKO Bank Polski nr 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867
z oznaczeniem „Konkurs ul Hipiczna 24”, przed podpisaniem umowy lub w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancje ubezpieczeniowych, weksla z poręczeniem banku lub ustanowienie zastawu rejestrowego lub hipoteki na nieruchomości oferenta – dzierżawcy.

2. Zabezpieczenie powinno być wystawione na Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK” Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz oraz złożone w depozyt do kasy Wydzierżawiającego w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Gdańskiej 173-175 w Bydgoszczy. Kwota wadium konkursu jest wnoszona jako części wpłaty należytego zabezpieczenia umowy. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych lub poręczeniach, Dzierżawca dostarczy Wydzierżawiającemu projekt gwarancji lub poręczenia (w terminie nie krótszym niż 3 dni) przed dniem podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę Dzierżawcy i jego siedzibę,
b) nazwę beneficjenta (Wydzierżawiającego),
c) nazwę gwaranta lub poręczyciela,
d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
f) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujących wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w ust. 6.

4. Wydzierżawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków:
- 2 krotnego zaległości w opłacaniu raty czynszu,
- zaległości bieżących opłat za media przekraczających 2 miesięczne wysokość tych opłat,
- odszkodowanie za zniszczenia terenu dzierżawy ponad normalne używanie.

Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta.

5. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:
a) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot
umowy,
b) kopia pisma/pism wzywających oferenta do należytego wykonania przedmiotu umowy,
c) oświadczenie Wydzierżawiającego, że pomimo skierowanych pism, oferent nie wykonał należycie przedmiotu umowy.

6. Zwrot zabezpieczenia

Wydzierżawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia okresu dzierżawy i potrąceniu wraz z odsetkami (za okres zdeponowania) kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Dzierżawcy.

IX. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć (doręczyć skutecznie) w siedzibie Wydzierżawiającego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, 85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175 w sekretariacie w nieprzekraczającym terminie: do dnia 11.07.2019r. do godziny 9.00
1. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy opisać następująco:
Oferta w postępowaniu na:
Dzierżawa działki 7 obręb 359 ul. Hipiczna 24
Nie otwierać przed dniem 11.07.2019 r. do godziny 9:30 (data i godzina otwarcia ofert)

2. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Dzierżawcy.
3. W przypadku ofert przesłanych do Wydzierżawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Wydzierżawiającego.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Dzierżawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania. Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę o złożeniu oferty po terminie.
X. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne dla oferentów i odbędzie się w siedzibie Wydzierżawiającego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, 85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175 w budynku socjalno-warsztatowym Bazy na I piętrze w pomieszczeniu świetlicy.
w dniu 11.07.2019 o godzinie 9.30

Podczas otwarcia ofert Wydzierżawiający po otwarciu każdej z ofert, ogłosi obecnym nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny zaoferowanego miesięcznego czynszu brutto.
XI. Wykaz osób upoważnionych do kontaktów z oferentami:

1. Kierownik działu techniczno-eksploatacyjnego – Jarosław Wojciechowski
2. Zarządca nieruchomości, prokurent - Łukasz Rościszewski
3. Dyrektor handlowy – Andrzej Kowalski

Nieruchomość można oglądać w dni powszednie od dnia ogłoszenia do dnia 05.05.2019 r. w godzinach od 1100 do 1300, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami wyznaczonymi przez Wydzierżawiającego do kontaktów z oferentami.

XII. Unieważnienie postępowania
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

XIII. Sposób porozumiewania się w sprawach niniejszej specyfikacji konkursowej

Wydzierżawiający ustala sposób porozumiewania się pomiędzy oferentami a Wydzierżawiającym za pomocą faksu. Nr faksu Wydzierżawiającego (52) 3280024 lub emaila sekretariat@myslecinek.pl

Załączniki do Specyfikacji:
• Wzór Formularza Oferty - załącznik nr 1
• Projekt umowy dzierżawy –załącznik nr 2
• Zaświadczenie o zapisach w planie miejscowym dla działki 7 obręb 359 – załącznik nr 3

DataZałącznikWielkość
2019-06-19Microsoft Office document icon zal._1_-_formularz_oferty.doc68 KB
2019-06-19Plik zal._2_-_porojekt_umowy.docx24.85 KB
2019-06-19Microsoft Office document icon zal._3_-_zapisy_w_planie_miejscowym.doc2.64 MB
2019-07-15PDF icon wynik.pdf307.78 KB

Partnerzy

Sponsorzy