Konkurs ofertowy na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny z możliwością posadowienia drobnych elektronicznych urządzeń rekreacyjnych

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
8/D/2019
Rodzaj zamówienia: 

Bydgoszcz, dnia 16.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ogłasza konkurs ofertowy na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny z możliwością posadowienia drobnych elektronicznych urządzeń rekreacyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177

1.Przedmiot dzierżawy:
teren stanowiący część niezbudowanej działki nr 2/8 obręb 363 w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177 zlokalizowany nieopodal Ogrodu Zoologicznego. Działka będąca w użyczeniu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy (dokładna lokalizacja w załączniku nr 1).

2.Powierzchnia terenu dzierżawy:
240 m2 z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną (około 35 m2 obiekt gastronomiczny i około 205 m2 z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny - piwny z możliwością posadowienia drobnych elektronicznych urządzeń takich jak bilard, cymbergaj, bujaki lub podobne urządzenia rekreacyjne.

3. Warunki dzierżawy.
a) Okres dzierżawy: od 01.06.2019 r. do 30.09.2019 r. z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Umowa zostanie zawarta po złożeniu wniosku przez LPKiW do Urzędu Miasta Bydgoszczy ze wskazaniem wybranego dzierżawcy i uzyskaniu akceptacji.

b) Minimalna stawka dzierżawy w ujęciu miesięcznym (cena wywoławcza) wynosi:
7.500,00 zł brutto
Suma czynszu w całym okresie dzierżawy: 30.000,00 brutto

c) Wymagania dotyczące obiektu gastronomicznego:
- obiekt umożliwiający prowadzenie działalności gastronomicznej i spełniający wymogi prawa budowlanego oraz p.poż.;
- obiekt estetyczny wpisujący się w obrys krajobrazu i pasujący do otoczenia.
d) Na prowadzenie działalności należy uzyskać wszelkie przewidziane prawem pozwolenia.
e) Dzierżawca zobowiązany będzie do refundowania Wydzierżawiającemu uiszczonych kwot podatku od nieruchomości od gruntu wchodzącego w zakres niniejszej umowy. Refundacja będzie dokonywana miesięcznie w wysokości 1/12 kwoty i obciążona będzie stosownym, podatkiem VAT.

4.Dostęp do mediów:
a) prąd;
b) woda (sezonowa w okresie IV-XI);
c) rozliczenie mediów będzie odbywać się na zasadzie odczytu podliczników;
d) Dzierżawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych-śmieci.

5. Sposób przekazania punktu.
Dzierżawca przejmuje teren, wszystkie prace związane z przygotowaniem terenu, posadowieniem obiektu, podłączeniem mediów, odbywają się staraniem i na koszt Dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą uzyskać pisemną zgodę Wydzierżawiającego.

6.Sposób przygotowania oferty.
Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa terenu pod punkt gastronomiczny z możliwością posadowienia drobnych elektronicznych urządzeń rekreacyjnych”. Oferty złożone w niezamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi.
Sprawę prowadzi: Monika Gałęcka-Stochmal – tel. 607 660 757 oraz Andrzej Kowalski – tel. 605 630 005.

7.Oferta winna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres Oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub podmiot (w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu);
b) wizualną koncepcję prowadzenia punktu – projekt graficzny obiektu gastronomicznego wraz z wiatą (zdjęcie, rysunek, wydruk) oraz zagospodarowania najbliższego terenu przylegającego do punktu;
c) kosztorys szacunkowy nakładów finansowych;
d) stawkę oferowanego czynszu brutto w ujęciu miesięcznym oraz sumę czynszu w całym okresie dzierżawy.
e) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, miejscem posadowienia działalności - terenem, znane mu są warunki dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
f) oświadczenie Oferenta, iż prowadził działalność określoną w ogłoszeniu minimum sześć miesięcy. Oświadczenie winno zawierać adres miejsca prowadzonej działalności;
g) kopię polecenia przelewu bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW wadium zgodnie z pkt. 8;
h) oświadczenie o niekaralności.

8. Wadium.
a) Każdy Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
b) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i winno być wniesione w pieniądzu. Wniesienia wadium należy dokonać w kasie LPKiW lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: PKO Bank Polski nr rachunku 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 z oznaczeniem „Dzierżawa terenu pod punkt gastronomiczny z możliwością posadowienia drobnych elektronicznych urządzeń rekreacyjnych”. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW wadium.
c) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium Wydzierżawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Wydzierżawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
d) Utrata wadium.
Wydzierżawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy dzierżawy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
e) Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Wydzierżawiający wlicza wadium w poczet czynszu.

9.Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy skutecznie doręczyć pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa terenu pod punkt gastronomiczny z możliwością posadowienia drobnych elektronicznych urządzeń rekreacyjnych”: na adres 85-674 Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175 LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy lub osobiście w sekretariacie (adres jw. – budynek zarządu) Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do dnia 20.05.2019 r. do godz. 9:00.

10.Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2019 r. o godz. 9:30 przy udziale Komisji LPKiW w świetlicy na pierwszym piętrze budynku bazy technicznej Leśnego Parku mieszczącego się pod adresem ul. Gdańska 173 -175 w Bydgoszczy

11.Kryteria i sposób oceny ofert.
Kryterium oceny ofert będzie suma czynszu brutto w ciągu całego okresu prowadzonej działalności, przy założeniu, iż oferta, która wygra spełnia pozostałe warunki postępowania. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z Oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz dzierżawy brutto. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy Wydzierżawiający wybierze ofertę z kolejną najwyższą ceną czynszu dzierżawy. W przypadku złożenia ofert z jednakową ceną czynszu dzierżawy Wydzierżawiający wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych.

12.Uwagi dodatkowe.
a) Konkurs ofert jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej cenę wywoławczą.
b) Komisja konkursu ofert wzywa Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, lub do złożenia wyjaśnień.
c) W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą, firmą wyłonioną w postępowaniu ofertowym zastrzega się, że Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. może wybrać kolejną ofertę.
d) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp z o.o. może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.
e) Oferenci biorący udział w zapytaniu ofertowym nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. ani żadnych spraw spornych lub być skazani prawomocnym wyrokiem.

DataZałącznikWielkość
2019-05-16PDF icon zalacznik_nr_1_mapka.pdf197.17 KB
2019-05-16PDF icon zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.pdf263.26 KB
2019-05-16PDF icon zalacznik_nr_3_wzor_umowy.pdf347.29 KB
2019-05-21PDF icon wynik.pdf505.4 KB

Partnerzy

Sponsorzy