Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie na realizacje wspólnego przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu urządzenia rozrywkowego typu „małpi gaj” w „Parku Rozrywki"

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
5/D/2019
Rodzaj zamówienia: 

---------
Przeniesiono do archiwum: 2021-04-5
---------
Bydgoszcz, dnia 04.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ogłasza postępowanie na realizacje wspólnego przedsięwzięcia polegającego na
posadowieniu urządzenia rozrywkowego typu „małpi gaj” w „Parku Rozrywki"

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest wspólna działalność Zlecającego i Partnera w Parku Rozrywki, na działce numer 41 obręb 367, znajdującej się w dyspozycji Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w tym posadowienie urządzenia rozrywkowego typu „małpi gaj”.

1) Typ urządzenia: urządzenie rozrywkowe typu „małpi gaj” o tematyce komponującej się
w infrastrukturę Parku Rozrywki wyposażone w basen z piłeczkami oraz tor przeszkód.
2) Urządzenie stacjonarne z możliwością przenoszenia.
3) Urządzenie przystosowane do użytku na zewnątrz.
4) Możliwość jednoczesnej zabawy dla minimum 6 uczestników.
5) Urządzanie o wymiarach min.5 m szerokości, min. 6 m długości, min.3 m wysokości o zadaszonej konstrukcji dachu. Boki zamykane przesuwnymi kotarami, wyposażone w duży basen z piłeczkami oraz tor przeszkód, na który składają się np.: tunel z gąbki gigant, pajęczyna z piłek, ruchomy pomost, magiel pionowy mały, magiel poziomy, przejście typu U z tkaniny, przesuwne kotary, itp.oraz jedno główne wejście i schody wejściowe.
6) Obiekt dwu lub trzykondygnacyjny.
7) Urządzenie nowe bądź używane, jednak nie starsze niż 3 lata.
8) Różnorodna kolorystyka urządzenia (min 3 kolory – do uzgodnienia z Zamawiającym).
9) Tematyka uzgodniona z Zamawiającym.
10) Forma urządzenia nowoczesna, ciekawe wzornictwo.
Opis techniczny urządzenia:
- zgodność urządzenia z normą PN-EN 1176 oraz PN EN 14960 (jeżeli będą zastosowane elementy nadmuchiwane);
- materiał odporny na promienie UV i światło (zgodnie z ISO 105 B02 – min. 4);
- farby nietoksyczne zgodne z normą EN oraz dyrektywą unijną dotycząca zawartości kadmu EU/91/338/EC;
- przegrody wewnętrzne wzmacniane materiałem PVC;
- przejścia wewnątrz przegród umożliwiające poruszanie się w środku urządzenia;
- nośnik konstrukcji spawany z profili stalowych obitych pianką tapicerską i zgrzewaną folią PVC
o gramaturze nie mniejszej niż 630g/m2 - 680g/m2;
- podesty podłogowe z płyty drewnopochodnej (ognioodpornej i wodoodpornej) o gramaturze nie mniejszej niż 15-16 mm, pianki tapicerskiej o gramaturze nie mniejszej niż 20mm i folii PVC;
- zabezpieczenie całej konstrukcji z siatki ochronnej o oczku nie mniejszym niż 4,5x4,5 cm oraz siatki
drobnooczkowej umożliwiającej wspinanie się lub zabezpieczania innego typu stosowane w tego typu urządzeniach;
- wszystkie użyte płyty wiórowe i OSB zabezpieczone są środkiem ognioochronnym i wodoodpornym;
- urządzenie musi posiadać Orzeczenie Techniczne, Atest Stowarzyszenia Rzeczoznawców Polskich
Urządzeń Rozrywkowych, Instrukcję obsługi oraz deklaracje zgodności z normą PN EN 1176;
- obiekt – konstrukcja całoroczna niewymagająca demontażu na zimę, spełniająca normy śniegowe
i wiatrowe dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Wymagana dokumentacja, którą należy dołączyć:
1. Pełna dokumentacja techniczno-ruchowa, dopuszczająca urządzenie do użytku publicznego, w tym:
- Atest Stowarzyszenia Rzeczoznawców Polskich Urządzeń Rozrywkowych wraz z orzeczeniem technicznym,
- deklaracje zgodności z normą PN-EN 1176 oraz PN EN 14960 (jeżeli będą zastosowane elementy nadmuchiwane);
2. Instrukcja obsługi urządzenia.
3. Instrukcja korzystania z urządzenia.

Termin realizacji: do 14.06.2019 r.
2. Powierzchnia terenu przeznaczona do działalności ok: 150m2
3. Warunki wspólnego przedsięwzięcia
a. okres współpracy wynosi do 10 lat z możliwością przedłużenia (a także możliwością rozwiązania umowy za odszkodowaniem w wysokości wartości niezamortyzowanej części inwestycji - amortyzacja umowna 10 lat).
b. wniesiona kwota wynagrodzenia uzależniona od proporcji wpływów ze sprzedaży biletów. minimalna kwota to 50% Partner.
4. Oferta winna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot (w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu), nr telefonu kontaktowego;
b) fotografie lub projekt graficzny urządzenia wraz z opisem technicznym;
c) dowód wniesienia wadium (kopię polecenia przelewu wpłaty wadium zgodnie z pkt. 6);
d) oferta winna być sporządzona zgodnie z wzorem formularza ofertowego – załącznik nr 1.

5. Sposób udostępnienia terenu:
Partner przejmuje teren w dniu podpisania umowy. Wszystkie prace związane z przygotowywaniem terenu i posadowieniem obiektu odbywają się staraniem i na koszt Partnera (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów).
Partner wykona wszelkie wskazane wyżej prace bez zniszczeń - w sposób niezakłócający funkcjonowania działalności Zlecającego oraz innych podmiotów.

6. Wadium:
a) Każdy oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000, 00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00\100).
b) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i winno być wniesione w pieniądzu. Wniesienia wadium należy dokonać w kasie LPKiW lub przelewem na rachunek bankowy Zlecającego prowadzony przez: PKO Bank Polski nr rachunku 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867
z oznaczeniem „Wspólne przedsięwzięcie na terenu Parku Rozrywki pod posadowienie urządzenia rozrywkowego typu małpi gaj”. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW wadium.
c) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zlecającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
d) Utrata wadium:
Zlecający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy w sprawie współpracy na warunkach określonych w ofercie, bądź zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
e) Zwrot wadium:
Zlecający zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (przyszły partner) LPKiW zaliczy wniesione wadium na poczet kaucji.

7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wspólne przedsięwzięcie polegające na posadowieniu urządzenia rozrywkowego typu małpi gaj w Parku Rozrywki" na adres: LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz lub osobiście w sekretariacie (adres jw.) - budynek Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do dnia 12.04.2019 r. do godz. 9:00.
Oferty złożone w niezamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019 r. o godz. 09:30 przy udziale Komisji LPKiW w świetlicy na pierwszym piętrze budynku bazy technicznej Leśnego Parku mieszczącego się pod adresem ul. Gdańska 173-175 w Bydgoszczy.

9. Kryteria i sposób oceny ofert:
Zlecający udzieli niniejszej dzierżawy temu Oferentowi, który zaoferuje najkorzystniejszy procentowy udział dla LPKiW od uzyskanych przychodów ze sprzedaży biletów oraz największą atrakcyjność obiektu, które stanowią kryteria oceny ofert.
Kryterium oceny - ocena punktowa w tym kryterium ustalana jest łącznie w formie jednogłośnego rozstrzygnięcia przez członków Komisji, w głosowaniu tajnym. Członkowie komisji przyznają każdej z ofert punkty w skali od „0” do maksymalnej ilości punktów tj.”5” w następujących zagadnieniach:
1) Najkorzystniejszy dla Zlecającego udział w proporcji uzyskanych przychodów ze sprzedaży biletów 0-5 pkt.
2) Atrakcyjność obiektu - w tym zakresie estetyka, funkcjonalność i wielkość proponowanego urządzenia 0-5 pkt.

Kryterium max – dla każdego z członków komisji Zlecającego wynosi max 10 pkt.
Ocena końcowa każdej oferty stanowić będzie średnią arytmetyczną ocen wszystkich członków Komisji.
Uwagi dodatkowe:
a) Postępowanie jest ważne bez względu na liczbę uczestników.
b) Komisja konkursu ofert wzywa oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie lub do złożenia wyjaśnień.
c) W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą, firmą wyłonioną
w postępowaniu ofertowym zastrzega się, że Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o.
może wybrać kolejną ofertę.
d) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.
e) Oferenci biorący udział w zapytaniu ofertowym nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. ani żadnych spraw spornych lub skazani prawomocnym wyrokiem na dzień otwarcia ofert.
f) Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń
g) Sprawę prowadzi: Monika Gałęcka-Stochmal tel. 607660757, Andrzej Kowalski tel. 605630005

DataZałącznikWielkość
2019-04-04PDF icon zalacznik_1_-_wzor_formularza_ofertowego.pdf645.57 KB
2019-04-04PDF icon zalacznik_nr_2_-_wzor_umowy.pdf334.44 KB
2019-04-23PDF icon wynik.pdf256.91 KB

Partnerzy

Sponsorzy