Konkurs ofertowy na dzierżawę budynku ,,Domek Jola” pod prowadzenie działalności o funkcji edukacyjnej, turystycznej.

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
1/D/2019
Rodzaj zamówienia: 

---------
Przeniesiono do archiwum: 2021-01-8
---------
Bydgoszcz, dnia 08.01.2019r.

Ogłoszenie
Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofertowy na dzierżawę budynku ,,Domek Jola” pod prowadzenie działalności o funkcji edukacyjnej ,turystycznej

1.Przedmiot dzierżawy:
Przedmiotem postępowania jest dzierżawa na czas nieokreślony budynku „Domek Jola” wraz z terenem przyległym o powierzchni 1470 m2 położonego w Bydgoszczy nieopodal Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie Lasów Państwowych oddanym w dzierżawę Leśnemu Parkowi Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o. o. w Bydgoszczy. Teren objęty postępowaniem jest wysokościowo znacznie zróżnicowany, ze spadkiem w kierunku południowym. Na obszarze opracowania znajduje się budynek z utwardzonym placem przed budynkiem, drogą dojazdową oraz zielenią - drzewami dookoła (dokładna lokalizacja na załączniku graficznym nr 1).
Dojazd do obiektu częściowo przez drogi wewnętrzne LPKiW o ograniczonej dostępności tylko za indywidualnie wystawioną przepustką.

2.Powierzchnia dzierżawy:
Kubatura budynku : 817,5 m3
Powierzchnia zabudowy: 126,7 m2
Powierzchnia użytkowa: 247,3 m2
Powierzchnia całkowita działki: 1470m2
Nr ew. działki 171/4 obręb 360
Powierzchnia dzierżawy: (budynek+teren, ale nie cała powierzchnia działki – podatek)
Własność budynku: LPKiW
Własność terenu: Skarb Państwa w we władaniu Lasów Państwowych przez Nadleśnictwo w Żołedowie

3.Warunki dzierżawy:
a) Okres dzierżawy: na czas nieokreślony z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Umowa dzierżawy z podmiotem, który złoży ofertę najkorzystniejszą wg. kryteriów oceny, zostanie zawarta po złożeniu wniosku przez LPKiW do Lasów Państwowych ze wskazaniem wybranego dzierżawcy i uzyskaniu akceptacji.
b) Minimalna stawka dzierżawy (cena wywoławcza) w ujęciu – średnioroczny miesięczny czynsz wynosi: 2500,00 PLN netto.
Kwota ta będzie w kolejnych latach powiększana o wskaźnik inflacji.
c) Akceptowane przez Wydzierżawiającego i możliwe do realizacji formy działalności to prowadzenie działalności o funkcji edukacyjnej, turystycznej.
d) Dzierżawca zobowiązany jest również do przeprowadzania na swój koszt wszelkich niezbędnych napraw i remontów.
e) Integralną część umowy stanowić będzie dostarczona przez Dzierżawcę i zaakceptowana przez Wydzierżawiającego koncepcja zagospodarowania wraz z planem remontów z załącznikami graficznym .
f) Dzierżawca zobowiązany jest do zapoznania się w terenie ze stanem technicznym budynku, warunkami dostawy mediów, obsługi komunikacyjnej w terenie, przed terminem składania ofert, w uzgodnionym terminie.

4.Dostęp do mediów:
Teren opracowania posiada uzbrojenie:
- przyłącze wodociągowe,
- przyłącze energii elektrycznej,
- odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych.

5.Sposób przekazania terenu:
Dzierżawca przejmuje obiekt wraz z przyległym terenem w stanie obecnym,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej, turystycznej. Wszystkie prace związane z remontami i modernizacją odbywają się staraniem i na koszt Dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą uzyskać pisemną zgodę Wydzierżawiającego.

6.Sposób przygotowania oferty:
Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Dzierżawa obiektu ,„Domek Jola”.
Oferty złożone w niezamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną
zwrócone oferentowi.
Sprawę prowadzi: Monika Gałęcka tel. 607 660 757, Lenka Sztajnborn tel. 668 399 694

7. Oferta winna zawierać:
a) Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub podmiot ( w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu);
b) koncepcję prowadzenia obiektu z koncepcją zagospodarowania terenu, planami remontów, kosztorysem szacunkowym.
c) oferowany średnioroczny czynsz miesięczny netto;
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, lokalizacją punktu, stanem obiektu, znane mu są warunki dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
e) do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW wadium, zgodnie z pkt.8.
f) oświadczenie Oferenta, iż prowadził działalność określoną w ogłoszeniu minimum sześć miesięcy. Oświadczenie winno zawierać adres miejsca prowadzonej działalności;
g) oświadczenie o niekaralności.

8.Wadium:
a) Każdy oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);
b) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i winno być wniesione w pieniądzu. Wniesienia wadium należy dokonać w kasie LPKiW lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: PKO Bank Polski nr rachunku 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 2000 0004 z oznaczeniem „Dzierżawa obiektu „Domek Jola”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu wadium bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW.
c) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium Wydzierżawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Wydzierżawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
d) Utrata wadium:
Wydzierżawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy w sprawie dzierżawy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
e) Zwrot wadium:
Zamawiający zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Wydzierżawiający wlicza wadium w poczet należytego zabezpieczenia wykonania umowy.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy skutecznie doręczyć pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa obiektu „Domek Jola” na adres: 85-674 Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175 LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy lub osobiście w sekretariacie (adres jw. – budynek zarządu) Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do dnia 28.01.2019 r. do godz.9:00.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2019 r. o godz. 9:30 przy udziale Komisji LPKiW
w świetlicy na pierwszym piętrze budynku bazy technicznej Leśnego Parku mieszczącego się pod adresem ul. Gdańska 173-174 w Bydgoszczy.

11. Kryteria i sposób oceny ofert:
Kryterium oceny ofert będzie średnioroczny czynsz miesięczny netto.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz dzierżawy netto.
Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy Wydzierżawiający wybierze ofertę z kolejną najwyższą ceną czynszu dzierżawy netto
W przypadku złożenia ofert z jednakową ceną czynszu dzierżawy netto Wydzierżawiający wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych.

12. Uwagi dodatkowe:
a) Konkurs ofert jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.
b) Komisja konkursu ofert wzywa oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie lub do złożenia wyjaśnień.
c) W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą, firmą wyłonioną
w postępowaniu ofertowym zastrzega się, że Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o. o. może wybrać kolejną ofertę.
d) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o. o. może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.
e) Oferenci biorący udział w zapytaniu ofertowym nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. ani żadnych spraw spornych lub być skazani prawomocnym wyrokiem.

DataZałącznikWielkość
2019-01-08Image icon zal._1-1_mapka.jpg792.71 KB
2019-01-08Image icon zal._1-2_mapka.png1.05 MB
2019-01-08PDF icon zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.pdf321.62 KB
2019-01-08PDF icon zalacznik_nr_3_umowa.pdf288.8 KB
2019-01-29PDF icon wynik.pdf307.42 KB

Partnerzy

Sponsorzy