Konkurs ofertowy na dzierżawę budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz „Domku Jola” pod prowadzenie działalności o funkcji edukacyjnej, ekologicznej, turystyczno-rekreacyjnej

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
12/D/2019
Rodzaj zamówienia: 

Bydgoszcz, dnia 06.12.2019r.

Ogłoszenie
Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofertowy na dzierżawę budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz „Domku Jola” pod prowadzenie działalności o funkcji edukacyjnej, ekologicznej, turystyczno-rekreacyjnej

1.Przedmiot dzierżawy:
Przedmiotem postępowania jest dzierżawa na czas określony 10 lat dwóch obiektów łącznie: budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz obiektu „Domek Jola” wraz z terenem przyległym.
Dojazd do obiektu częściowo przez drogi wewnętrzne LPKiW o ograniczonej dostępności tylko za indywidualnie wystawioną przepustką.

2.Powierzchnia dzierżawy:
Budynek Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej:
Kubatura budynku: 3.249,60 m3
Powierzchnia terenu dzierżawy: 1881 m2

Domek Jola:
Kubatura budynku: 817,5 m3
Powierzchnia terenu dzierżawy: 1393 m2

3.Warunki dzierżawy:
a) Okres dzierżawy: na czas określony 10 lat.
Umowa dzierżawy z podmiotem, który złoży ofertę najkorzystniejszą wg. kryteriów oceny, zostanie zawarta po złożeniu wniosku przez LPKiW do Lasów Państwowych ze wskazaniem wybranego dzierżawcy i uzyskaniu akceptacji.
b) Minimalna stawka dzierżawy (cena wywoławcza) w ujęciu – średnioroczny miesięczny czynsz wynosi: 3.000,00 PLN netto.
Kwota ta będzie w kolejnych latach powiększana o wskaźnik inflacji.
c) Akceptowane przez Wydzierżawiającego i możliwe do realizacji formy działalności to prowadzenie działalności o funkcji edukacyjnej, ekologicznej, turystyczno-rekreacyjnej.
d) Dzierżawca zobowiązany jest również do przeprowadzania na swój koszt wszelkich niezbędnych napraw i remontów oraz przeglądów okresowych.
e) Integralną część umowy stanowić będzie dostarczona przez Dzierżawcę i zaakceptowana przez Wydzierżawiającego koncepcja zagospodarowania wraz z planem remontów z załącznikami graficznym.
f) Dzierżawca zobowiązany jest do zapoznania się w terenie ze stanem technicznym budynków, warunkami dostawy mediów, obsługi komunikacyjnej w terenie, przed terminem składania ofert, w uzgodnionym terminie.
4.Dostęp do mediów:
Teren opracowania posiada uzbrojenie:
- przyłącze wodociągowe,
- przyłącze energii elektrycznej,
- odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych.
5.Sposób przekazania obiektów:
Dzierżawca przejmuje obiekty wraz z przyległym terenem w stanie obecnym, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej, ekologicznej, turystyczno-rekreacyjnej. Wszystkie prace związane z remontami i modernizacją odbywają się staraniem i na koszt Dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą uzyskać pisemną zgodę Wydzierżawiającego.
6.Sposób przygotowania oferty:
Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Dzierżawa obiektów K-PCEE oraz ,„Domku Jola”.
Oferty złożone w niezamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną
zwrócone oferentowi.
Sprawę prowadzi: Monika Gałęcka-Stochmal tel. 607 660 757
Andrzej Kowalski tel.605 630 005
7. Oferta winna zawierać:
a) Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub podmiot ( w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu);
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
e) koncepcję prowadzenia obiektów wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, planami remontów, kosztorysem szacunkowym.
f) oferowany średnioroczny czynsz miesięczny netto;
g) oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, lokalizacją budynków, stanem obiektów, znane mu są warunki dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
h) do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW wadium, zgodnie z pkt.8.
i) oświadczenie Oferenta, iż prowadził działalność określoną w ogłoszeniu minimum sześć miesięcy. Oświadczenie winno zawierać adres miejsce prowadzonej działalności;
j) oświadczenie o niekaralności.

8.Wadium:
a) Każdy oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);
b) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i winno być wniesione w pieniądzu. Wniesienia wadium należy dokonać w kasie LPKiW lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: PKO Bank Polski nr rachunku 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 2000 0004 z oznaczeniem „Dzierżawa obiektów K-PCEE oraz „Domku Jola”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu wadium bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW.
c) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium Wydzierżawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Wydzierżawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
d) Utrata wadium:
Wydzierżawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy w sprawie dzierżawy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
e) Zwrot wadium:
Zamawiający zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Wydzierżawiający może wliczyć wadium w poczet kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy.
9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy skutecznie doręczyć pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa obiektów K-PCEE oraz ,„Domku Jola” na adres: 85-674 Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175 LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy lub osobiście w sekretariacie (adres jw. – budynek zarządu) Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do dnia 19.12.2019 r. do godz.9:00.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2019 r. o godz. 9:30 przy udziale Komisji LPKiW
w świetlicy na pierwszym piętrze budynku bazy technicznej Leśnego Parku mieszczącego się pod adresem ul. Gdańska 173-174 w Bydgoszczy.
11. Kryteria i sposób oceny ofert:
Kryterium oceny ofert będzie średnioroczny czynsz miesięczny netto.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz dzierżawy netto.

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy Wydzierżawiający wybierze ofertę z kolejną najwyższą ceną czynszu dzierżawy netto
W przypadku złożenia ofert z jednakową ceną czynszu dzierżawy netto Wydzierżawiający wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych.
12. Uwagi dodatkowe:
a) Konkurs ofert jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.
b) Komisja konkursu ofert wzywa oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie lub do złożenia wyjaśnień.
c) W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą, firmą wyłonioną
w postępowaniu ofertowym zastrzega się, że Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o. o. może wybrać kolejną ofertę.
d) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o. o. może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.
e) Oferenci biorący udział w zapytaniu ofertowym nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. ani żadnych spraw spornych lub być skazani prawomocnym wyrokiem.

13. Załączniki:
a) specyfikacja warunków dzierżawy – załącznik 1;
b) dokumentacja techniczna obiektów, rzuty poziome kondygnacji – załącznik 2;
c) formularz ofertowy - załącznik 3;
d) projekt umowy – załącznik nr 4;
e) oświadczenie o niekaralności – załącznik 5.

DataZałącznikWielkość
2019-12-06Package icon zal._2_dokumentacja_techniczna_obiektow_mapki_zip.zip8.87 MB
2019-12-06PDF icon zal._1_-_specyfikacja_warunkow_dzierzawy.pdf677.83 KB
2019-12-06PDF icon zal._3_-_formularz_ofertowy.pdf331.71 KB
2019-12-06PDF icon zal._4_-_projekt_umowy.pdf278.1 KB
2019-12-06PDF icon zal._5_-_oswiadczenie_o_niekaralnosci.pdf283.64 KB
2019-12-19PDF icon wynik.pdf309.93 KB

Partnerzy

Sponsorzy