Regulaminy LPKiW

Wersja do wydrukuWersja PDF

Na tej stronie znajdują się:

1. Regulamin korzystania z usług świadczonych przez LPKiW "Myślęcinek"

2. Regulamin Parku Rozrywki LPKiW "Myślęcinek" 

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N
korzystania z usług świadczonych przez
LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU „MYŚLĘCINEK” SPÓŁKA  Z O.O.  W  BYDGOSZCZY

 

§ 1.  ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PARKU „MYŚLĘCINEK”

1. Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, zwany dalej Parkiem „Myślęcinek”, świadczy usługi gwarantujące użytkownikom powszechny dostęp do następujących obiektów:

1) OGRÓD BOTANICZNY  
2) OGRÓD ZOOLOGICZNY
3) PARK ROZRYWKI 
4) CAŁOROCZNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI:
a) STOK NARCIARSKI Z WYCIĄGAMI NARCIARSKIMI
b)  POLE GOLFOWE
5) ZBIORNIKI POŁOWU RYB
6)  KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (operator zewnętrzny)
7)  OŚRODEK REKREACJI KONNEJ  (operator zewnętrzny)
8)  TERENY CISZY LEŚNEJ
9)  MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
10)   WYBIEG DLA PSÓW
11)  WAKEPARK
12)   PLAŻA
13)  INTEGRACYJNY PLAC ZABAW
14)  POLE DO GRY W PAINTBALLA
15)  BOISKA PIŁKARSKIE I KORTY TENISOWE
    
2.  Przebywający na terenach Parku „Myślęcinek” zobowiązani są do zachowania ogólnych zasad:
1) zachowania  ciszy i  spokoju,
2) przestrzegania porządku i czystości,
3) poszanowania obiektów i urządzeń,
4) przestrzegania znaków drogowych i innych oznaczeń na terenie Parku,
5) zapoznania się z regulaminami korzystania z obiektów i urządzeń udostępnionych odwiedzającym Park.

Regulaminy dostępne są przy wejściach do obiektów oraz na stronie internetowej www.myslecinek.pl.

3.  Na terenach Parku „Myślęcinek”  zezwala  się  na:

1. jazdę wózkami  akumulatorowymi,

2. jazdę rowerami po drogach i ścieżkach parkowych, w miejscach wyznaczonych pasem, z wyłączeniem Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Zoologicznego, Parku Rozrywki, Ośrodka Rekreacji Konnej oraz pola golfowego,

3. korzystanie z urządzeń parkowych zgodnie z ich przeznaczeniem,

4. jazdę konną po lesie drogami leśnymi wyznaczonymi przez Zarząd Parku „Myślęcinek” oraz nadleśniczego, na odpowiednio oznaczonym terenie,

5. korzystanie z łąk i muraw trawiastych.

4. Handel na terenie Parku „Myślęcinek” jest dozwolony tylko w wyznaczonych miejscach i za zgodą Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

5. Ze względu na bogactwo unikatowej różnorodnej flory i fauny, przebywającym na terenie Parku  „Myślęcinek”  zabrania  się:

1. puszczania psów bez smyczy i prowadzenia psów uznanych za agresywne oraz ich mieszańców bez kagańca,
2. wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
3. zanieczyszczania lasów, wód i gleby,
4. niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystyczno-rekreacyjnych, technicznych oraz znaków i tablic,
5. płoszenia zwierzyny, niszczenia lęgowisk i gniazd, innych schronień i miejsc rozrodu, nor i mrowisk,
6. niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin oraz zrywania kwiatów,
7. łowienia ryb bez zezwolenia,
8. kąpieli w zbiornikach parkowych oraz mycia samochodów,
9. wjazdu pojazdów samochodowych, oprócz posiadających przepustkę  wydaną przez Zarząd Parku,
10.  parkowania pojazdów na poboczach trawiastych oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu,
11.  samowolnego rozpalania ognisk i stwarzania zagrożenia pożarowego, grillowania poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez Zarząd Parku „Myślęcinek”.
12.  bez zgody Zarządu Parku:
     a) biwakowania,
      b) urządzania imprez i zawodów sportowych,
     c) stawiania obiektów, urządzeń i reklam,
13. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenach parkowych, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu w punktach sprzedaży tych napojów.

§ 2.  ZASADY UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW PARKOWYCH

1. Korzystanie z udostępnionych obiektów parkowych odbywa się na zasadach odpłatnych i  nieodpłatnych.

1) Obiekty Parku „Myślęcinek” udostępnione klientom odpłatnie:

a) Ogród Zoologiczny  (zwiedzanie),

b) Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej,

c) Parku Rozrywki z urządzeniami,

d) wyciągi narciarskie,

e) parkingi  (podczas imprez oraz w soboty i niedziele, dni świąteczne),

f) pole golfowe,

g) zbiorniki wodne,

h) Ośrodek Rekreacji Konnej,

i) szalety,

j) miejsca i obiekty handlowe,

k) wakepark,

l) pole do gry w paintballa,

m) tereny wynajęte pod organizację imprez oraz miejsca handlowe, reklamy.

2) Ceny za korzystanie z usług świadczonych przez Park „Myślęcinek” ustala Zarząd Spółki, a za usługi dla obiektów wydzierżawionych znajdujących się  na  terenach  Parku,  operatorzy  zewnętrzni.

3) Zasady korzystania z odpłatnych usług świadczonych przez Park „Myślęcinek”:

   1.  zakupiony bilet trzeba zachować do kontroli,
   2.  bilet ważny jest tylko w dniu zakupu,
   3.  prawidłowo skasowany bilet powinien mieć oderwany kupon kontrolny lub inną  trwałą  cechę,
   4.   wędkowanie odbywa się tylko na podstawie wykupionych zezwoleń,
   5. kontrole biletów może przeprowadzić osoba posiadająca pisemne upoważnienie Zarządu Spółki Parku  „Myślęcinek”

2. Obiekty Parku „Myślęcinek” udostępnione klientom nieodpłatnie:

1.  Ogród Botaniczny   (zwiedzanie od godziny 900 do zmierzchu),
2.  pozostałe tereny  zieleni  Parku,
3.  place zabaw,
5.  boiska piłkarskie i korty tenisowe,
6.  wybieg dla psów,
7.  Miasteczko Ruchu Drogowego,
8.  plaża,
9. Integracyjny Plac Zabaw.


§ 3.  OBOWIĄZKI  SPÓŁKI  WOBEC  ODWIEDZAJĄCYCH

1.  Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy świadcząc usługi, realizuje następujące obowiązki wobec odwiedzających tereny parkowe:
1) regularnie informuje o zasadach korzystania z usług świadczonych przez Park „Myślęcinek” w sposób zwyczajowo przyjęty,
2)  zapewnia swobodny dostęp do wszystkich obiektów parkowych,
3)  dba o bezpieczeństwo odwiedzających Park poprzez wytyczenie tras spacerowych, ścieżek,
4)  utrzymuje w ładzie i czystości urządzenia i tereny parkowe,
5)  dopuszcza do użytku sprawne technicznie urządzenia rozrywkowe,
6)  przeciwdziała niszczeniu dobra wspólnego,
7)  popularyzuje wartości przyrodnicze - ścieżka dydaktyczna,
8)  umożliwia uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz rekreację czynną i bierną,
9)  uatrakcyjnia pobyt poprzez organizowanie wielu imprez, festynów, itp.
10)  wzbogaca ekspozycję i hodowlę zwierząt w zoo,
11)  utrzymuje wysoki poziom higieny zwierząt i wybiegów,
12)  działa na rzecz ochrony i zachowania różnorodności gatunkowej fauny i flory,
13)  tworzy nowe kolekcje gatunków i ich grup ekologicznych,
14)  wzbogaca ekspozycję terenową drzew, krzewów i roślin zielonych,
15)  opracowuje programy dydaktyczne z zakresu wiedzy botanicznej i ogrodniczej,
16)  upowszechnia edukację ekologiczną dzieci i młodzieży,
17)  udoskonala formy ekspozycji – zapoznaje społeczeństwo z problemem wymierania gatunków oraz metodami zapobiegania tym procesom o  zachowanie  bioróżnorodności.


§ 4.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.  Kontrolę przestrzegania regulaminu sprawują upoważnieni pracownicy Parku „Myślęcinek”.
  2.  Osobom naruszającym obowiązujące przepisy na terenie Parku „Myślęcinek” nie przysługuje zwrot należności za bilet w przypadku zmuszenia ich do opuszczenia obiektów  parkowych.

PREZES ZARZĄDU

MARCIN  HEYMANN

Regulamin zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy – stanowiący załącznik do zarządzenia nr 268/2014 z dnia  28  kwietnia 2014 roku, zmieniony zarządzeniami nr 670/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku oraz nr 358/19 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

 

 

REGULAMIN PARKU ROZRYWKI
LEŚNEGO  PARKU  KULTURY  I  WYPOCZYNKU  ‘MYŚLĘCINEK’
SPÓŁKA Z O.O.  W  BYDGOSZCZY


1. Ogólne zasady korzystania z Parku Rozrywki

1)  Przed zakupem biletu wstępu do obiektu, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2)  Park Rozrywki przeznaczony jest dla wszystkich odwiedzających, niezależnie od wieku, szczególnie dla rodzin z dziećmi.
3)  Koszt pobytu (wstępu) oraz rozrywek określony jest w cenniku.
4)  Potwierdzeniem prawa do przebywania w Parku Rozrywki przez dziecko oraz osób mu towarzyszących jest jednorazowy bilet wstępu.
5)  Wszystkie obiekty przeznaczone do zabawy znajdujące się w Parku Rozrywki, z których korzystać będą dzieci, są urządzeniami spełniającymi wszelkie wymogi bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych,
     sytuacji powodujących zagrożenie, wypadków spowodowanych udziałem dzieci, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe sytuacje,
     wynikające z nieodpowiedniego bądź niebezpiecznego zachowania      
     użytkowników.
6)  Z urządzeń na placu zabaw oraz innych urządzeń znajdujących się na terenie
      Parku Rozrywki należy  korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
      ze wskazaniami instrukcji korzystania z urządzeń i zaleceniami obsługi.
7) Wspinanie się po zewnętrznych elementach urządzeń, zjeżdżanie głową w dół,
     skakanie ze zjeżdżalni, wchodzenie na nie od strony pochylnej oraz poruszenie
     się po nich w kierunku przeciwnym niż kierunek jazdy jest ZABRONIONE.    
      Zabronione jest popychanie lub jakiekolwiek inne naruszenie nietykalności
      cielesnej innych osób. 
8) Ze względu  na  ryzyka zachłyśnięcia, zabrania się spożywania posiłków oraz
     picia napojów podczas korzystania z urządzeń. 
9)  Wszelkie roszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem lub powstałą
     szkodą albo uszczerbkiem na zdrowiu powinny być zgłoszone niezwłocznie
      obsłudze Parku Rozrywki lub w Zarządzie Spółki.
10) Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone
     niewłaściwym zachowaniem przez swoich podopiecznych na osobach i mieniu.
11) Za odzież i rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Parku oraz rzeczy
     zagubione,  LPKiW oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności.
12) Zarząd Spółki oraz personel Parku Rozrywki nie ponoszą odpowiedzialności za
      bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu oraz zasad
      bezpieczeństwa.
13) Dzieci przebywają w naszym Parku Rozrywki pod opieką rodziców lub ich  
      opiekunów. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Parku Rozrywki
      odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
14) Zabrania się korzystania z urządzeń czasowo wyłączonych.
15) Ogólne zasady bezpieczeństwa:
a)  Pobyt na terenie Parku Rozrywki oznacza znajomość i akceptację  niniejszego
     Regulaminu.
b)  Należy absolutnie stosować się do przepisów przeciwpożarowych na terenie
     Parku. Wzniecanie ognia jest surowo zabronione. Palenie papierosów dozwolone
     jest tylko w wyznaczonych strefach dla palaczy.
     Na terenie obiektu grillowanie jest dozwolone, na grillach udostępnionych
     przez  Park, po uprzedniej rezerwacji miejsca u obsługi  Parku Rozrywki.
c)  Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (noży, łańcuchów, kastetów itp.) na
     terenie Parku jest niedozwolone.
d)  Umyślne hałasowanie oraz głośne używanie urządzeń muzycznych jest
     niedozwolone. Zbyt szybka jazda pojazdami jednośladowymi (rowery, hulajnogi
      i inne) jest zabroniona.
e)  Zabrania się wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków
      odurzających.
f )  W przypadku pobytu w Parku z psami, zwierzęta te muszą być prowadzone na
     smyczy i zawsze pod opieką. Psy z ras uznawanych za groźne koniecznie muszą  
     być w kagańcu.
     Ze względu na higienę, warunkiem wstępu psów na teren parku jest posiadanie
     przez ich właścicieli woreczków pomocniczych służących do uprzątnięcia psich  
     odchodów. Na urządzenia przejażdżkowe wszelkie zwierzęta nie mają wstępu.
     Zabrania się  wprowadzania lub przynoszenia innych zwierząt.
2. Bilet wstępu
Na teren Parku Rozrywki można wchodzić przez oznaczone wejścia tylko z ważnym biletem wstępu. Dzieci, które nie ukończyły 9. roku życia, mogą wchodzić na teren parku tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Bilety wstępu należy zachować podczas całego pobytu, a także okazywać na żądanie. Zakupione bilety wstępu
w danym dniu zachowują swoją ważność przez cały ten dzień pobytu w Parku. Uprawnienie wejścia wygasa wraz z końcem dnia zamknięcia obiektu.
Park Rozrywki zamykany jest o godzinie 19.
W cenie biletu zawarty jest VAT. 
Osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków i innych środków odurzających, mogą zostać niewpuszczone na teren Parku lub mogą zostać wyproszone z Parku bez prawa roszczeń do zwrotu ceny wstępu.

3. Korzystanie z atrakcji i urządzeń w Parku Rozrywki
W przypadku korzystania z urządzeń w Parku Rozrywki, należy zawsze stosować się do przepisów bezpieczeństwa, znajdujących się w obszarze wejścia na atrakcję- urządzenia, oraz do poleceń pracowników Parku. Noszenie przy sobie niezabezpieczonych przed wypadnięciem przedmiotów na przejażdżkach nie jest dozwolone ze względów bezpieczeństwa. W szczególności należy przed rozpoczęciem przejażdżki zabezpieczyć takie przedmioty jak aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, klucze i inne. Za przedmioty odłożone Park nie przejmuje żadnej odpowiedzialności. Robienie zdjęć oraz nagrań wideo podczas korzystania z szybkich atrakcji przejażdżkowych jest dozwolone tylko na własne ryzyko osób wykonujących takie zdjęcia, nagrania, pod warunkiem, że ich wykonanie nie będzie kolidowało z zasadami bezpieczeństwa w danym obiekcie.
W przypadkach użycia ww. sprzętów rejestrujących, odpowiedzialności nie ponoszą obsługujący Parku. Osoby, które umyślnie nie zastosują się do regulaminu użytkowania, wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji obsługi lub poleceń pracowników Parku, mogą zostać wykluczone z możliwości korzystania z atrakcji, bez możliwości składania roszczeń. Korzystający z usług Parku Rozrywki ponoszą odpowiedzialność za  wszystkie szkody, które powstały z powodu niestosowania się do regulaminów, instrukcji obsługi urządzenia i poleceń obsługi.  

Osoby niepełnosprawne i opiekunowie, którzy spełniają podstawowe wymagania
i przepisy bezpieczeństwa Parku, muszą podejmować decyzję na własną odpowiedzialność, czy dana atrakcja jest dla osób niepełnosprawnych odpowiednia.

Przy silnym wietrze, podczas burzy i w innych szczególnych okolicznościach pogodowych, jesteśmy upoważnieni do zamykania poszczególnych urządzeń w celu ochrony odwiedzających. Urządzenia mogą być również zamykane w celach renowacyjnych lub kontroli technicznej bez wcześniejszego uprzedzenia, przy czym zakupiony bilet jest do wykorzystania w innym terminie lub dokonujemy zwrotu kosztów za nieczynne urządzenie.
4. Obowiązek nadzoru i odpowiedzialności
Zwracamy uwagę wszystkim rodzicom, opiekunom i osobom towarzyszącym na to, aby sumiennie spełniali swój obowiązek nadzorowania. W tych ramach osoby towarzyszące, opiekunowie oraz rodzice ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, spowodowane przez podopiecznych. Prosimy zawsze uważać na dzieci! 
Nie przejmujemy odpowiedzialności za rzeczy przyniesione i pozostawione w Parku Rozrywki. Ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje zagrożeń dla życia
i zdrowia.

MARCIN HEYMANN

PREZES ZARZĄDU LPKIW "MYŚLĘCINEK" SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY


 

Partnerzy

Sponsorzy