Dostawa wraz z instalacją systemu bramkowego, transportem i uruchomieniem w Parku Rozrywki oraz wymiana czytników i oprogramowania w ZOO wraz z ich uruchomieniem

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
1/PM/2019
Rodzaj zamówienia: 

---------
Przeniesiono do archiwum: 2021-02-28
---------
Bydgoszcz, dnia 28.02.2019r.
1/PM/2019

Ogłoszenie
Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na
„Wykonanie dostawy wraz z instalacją systemu bramkowego wraz z jej transportem i uruchomieniem w „Parku Rozrywki” oraz wymiana czytników i oprogramowania w Ogrodzie zoologicznym wraz z ich uruchomieniem w Leśnym Parku.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest montaż systemu biletowego z bramkami wejściowymi do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy wraz z ich transportem, montażem, uruchomieniem, szkoleniem i wdrożeniem oprogramowania w Leśnym Parku.

2. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
a) Montaż nowego systemu biletowego z bramkami wejściowymi w Parku Rozrywki składającego się z
• Komputera Serwera z monitorem 1 szt. – min. wymagania monitor LCD. Konfiguracja min. procesor Intel Xeon E3-1200 v6, 8GB RAM DDR4 z możliwością rozszerzenia do 64GB RAM, 2 x HDD 1TB, , oprogramowanie Windows Serwer 2016, gwarancja producenta – naprawa w następnym dniu roboczym)
• Oprogramowania - 1 szt.-min. wymagania ESOK, moduł obsługi kodów kreskowych, pozwalającego na wydruk biletów z kodem na drukarce fiskalnej lub dedykowanej drukarce biletów)
• Komputera kasowy - 3 szt.- min. wymagania monitor LCD 21”, konfiguracja min. procesor i3-8100, 4GB RAM DDR4, Windows Professional SSD 128 GB, z gwarancja producenta zapewniającą naprawę w następnym dniu roboczym.
• Drukarki fiskalne(z szufladą) - 3 szt.-o min. wymaganiach nie gorszych niż Posnet Thermal XL.
• Laserowego skanera kodów kreskowych - 3 szt. Kompatybilnego z oprogramowaniem i urządzeniami wchodzącymi w skład zamówienia
• Konwertera RS - 1 szt.- min. wymagania ( RS 485, interface COM).
• Zasilacza awaryjnego 1000VA - 4 szt.
• Drukarki laserowej - 2szt.
• Bramki kołowrotkowej do zamontowania na kołowrocie + zasilacz - 3 szt.-min. wymagania - tripod, stabilna obudowa chromoniklowa, parametry minimalne nie gorsze niż BON-02,
• Furtka dla niepełnosprawnych sterowana z kasy–3szt.-min.wymagania: z elektrozamkiem sterowanym z kasy wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, szerokość min. przejścia 90cm.,
• Drukarki biletów z kodem kreskowym – 3 szt.-min. wymagania -konfiguracja min. drukarka do wydruku na papierze termicznym, 200 dpi, szerokość biletu – 15-60 mm, szybkość wydruku 150 mm/sec.)
• Czytnika dualnego kodu kreskowego - 3 szt.-min. wymagania do zamontowania na kołowrocie obsługa R-FID oraz biletów z kodem kreskowym, sterowaniy urządzeniami kontroli dostępu, skaner kodów kreskowych 2D typu imager, odczyt z ekranów smartfonów, rozdzielczość skanera 0.1270,zgodność ze standardem unique/mifare, komunikacja online z PC, czytelny wyświetlacz graficzny 192x64 pikseli, protokół modbus, TCPIP, wyjście sterujące ryglem 1A,sygnał zwrotny, kontrola przejścia, integracja z systemem obsługi klienta ESOK, zasilanie: 10-24 VDC, obudowa aluminiowa, norma IP 54,praca w warunkach zewnętrznych, obudowa zabezpieczająca na sezon zimowy)
• Montaż i transport urządzeń, uruchomienie, szkolenie pracowników zamawiającego - wdrożenie oprogramowania. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przekaże zamawiającemu wytyczne dotyczące montażu systemu
• Gwarancja: minimum na 24 miesiące plus przeglądy gwarancyjne w cenie w trakcie trwania gwarancji.

b) Wymiana czytników biletowych i oprogramowania w ZOO w szczególności dostawa nowego:
• Oprogramowania - 1 szt.-min. wymagania - ESOK, moduł obsługi kodów kreskowych, wydruk biletów z kodem na drukarce fiskalnej lub dedykowanej drukarce biletów
• Drukarki biletów z kodem kreskowym-1szt.-min.wymagania-konfiguracja min. drukarka do wydruku na papierze termicznym, 200 dpi, szerokość biletu – 15-60 mm, szybkość wydruku 150 mm/sec.)
• Konwertera RS /switch - 1 szt.-min. wymagania-RS 485, interface COM)
• Czytnika dualny kodu kreskowego - 2 szt.-min. wymagania R-Fid + kody kreskowe, wyświetlacz LCD) do zamontowania na kołowrocie . Parametry minimalne: obsługa R-FID oraz biletów z kodem kreskowym, sterowanie urządzeniami kontroli dostępu, skaner kodów kreskowych 2D typu imager , odczyt z ekranów smartfonów, rozdzielczość skanera 0.1270,zgodność ze standardem unique/mifare, komunikacja online z PC, czytelny wyświetlacz graficzny 192x64 pikseli, protokół modbus , TCPIP, wyjście sterujące ryglem 1A,sygnał zwrotny, kontrola przejścia, integracja z systemem obsługi klienta ESOK, zasilanie: 10-24 VDC, obudowa aluminiowa, norma IP 54,praca w warunkach zewnętrznych, obudowa zabezpieczająca na sezon zimowy,
• Komputera kasowy - 1 szt.- min. wymagania monitor LCD 21”, konfiguracja min. procesor i3-8100, 4GB RAM DDR4, Windows Professional SSD 128 GB, z gwarancja producenta zapewniającą naprawę w następnym dniu roboczym.
• Montaż i transport urządzeń, uruchomienie, szkolenie pracowników zamawiającego i wdrożenie oprogramowania. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przekaże zamawiającemu wytyczne dotyczące montażu systemu
• Gwarancja: minimum na 24 miesiące plus przeglądy gwarancyjne w cenie w trakcie trwania gwarancji.

3. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
• wraz z dostarczonym oprogramowaniem dołączyć wszelkie licencje na dostarczone oprogramowanie zapewniające legalne wykorzystywanie oprogramowania,
• przygotowanie i dostarczenie schematu montażu systemu oraz instrukcji obsługi;
• przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi systemu;
• w przypadku awarii systemu: przy zdalnym dostępie usunięcie awarii w ciągu godziny. W sytuacji uniemożliwiającej sprzedaż biletów gdzie wymagana jest wymiany części systemu usuniecie awarii do 24 h.

Gwarancja: na 24 miesiące plus przeglądy gwarancyjne w cenie w trakcie trwania gwarancji.
Termin realizacji: 40 dni od podpisania umowy na podstawie protokołu odbioru
Sposób i termin zapłaty: płatność w terminie 30 dni od momentu dostawy zamówienie do LPKiW potwierdzonej protokołem odbioru.

Lokalizacja montażu:
Teren Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. z w Bydgoszczy
w Parku Rozrywki i Ogrodzie Zoologicznym.
1. Oferta winna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot (w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu), nr telefonu kontaktowego;
b) oferowaną cenę brutto za przedmiot zamówienia c)karty produktów poszczególnych elementów systemu: komputer kasowy, drukarka fiskalna, drukarka laserowa itd…
2. Kryteria i sposób oceny ofert:
Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za przedmiot zamówienia, minimum 5 lat na rynku oraz przynajmniej 30 wykonanych inwestycji z zakresu określonego w postępowaniu . Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę z kolejną najniższą ceną brutto.
3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Montaż systemu biletowego z bramkami wejściowymi do LPKiW wraz z ich uruchomieniem” na adres: LPKiW „Myślęcinek” Sp.z o.o. w Bydgoszczy ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz lub osobiście w sekretariacie
(adres jw.) - budynek Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do dnia 08.03.2019r. do godz.9:00.
Oferty złożone w niezamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi.
4.Miejsce i termin otwarcia ofert :
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2019r. o godz. 09:30 przy udziale Komisji LPKiW w świetlicy na pierwszym piętrze budynku bazy technicznej Leśnego Parku mieszczącego się pod adresem ul. Gdańska 173-175 w Bydgoszczy.
5. Uwagi dodatkowe:
a) Postępowanie jest ważne bez względu na liczbę uczestników.
b) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub jego odwołanie bez podania przyczyny.
c) Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o. o. może zamknąć procedurę postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
d) Komisja wzywa oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, lub do złożenia wyjaśnień
e) Oferenci biorący udział w postepowaniu nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. ani żadnych spraw spornych lub być skazani prawomocnym wyrokiem.
f) Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
g) Sprawę prowadzi: Dagmara Myszkowska-664 131 682, Tamara Samsonowicz, tel. 668 367 265 w Ogrodzie Zoologicznym.

DataZałącznikWielkość
2019-02-28PDF icon umowa_system_biletowy_bramki_2019_zal._nr_3.pdf294.86 KB
2019-02-28PDF icon zal_nr_1_formularz_ofertowy_bramki.pdf187.46 KB
2019-02-28PDF icon zalacznik_nr_4_obowiazek_informacyjny_rodo.pdf112.71 KB
2019-03-12PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert_1.pdf112.55 KB
2019-03-15PDF icon wynik_pdf.pdf95.94 KB

Partnerzy

Sponsorzy