REGULAMIN TERENU ORAZ IMPREZY MASOWEJ ARTYSTYCZNO - ROZRYWKOWEJ PN. BABIE LATO-POŻEGNANIE LATA 2019

Wersja do wydrukuWersja PDF

Bydgoszcz, dn. 23.08.2019
REGULAMIN TERENU ORAZ IMPREZY MASOWEJ ARTYSTYCZNO - ROZRYWKOWEJ PN. BABIE LATO-POŻEGNANIE LATA 2019

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy - na terenach parkowych spółki

Zasady Ogólne:
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie odbywania imprezy,
2. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.

Zasady Szczegółowe:
1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, nie biletowana i bezpłatna. Organizator przewiduje zmienną liczbę osób w czasie trwania imprezy masowej.
2. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren imprezy.
3. Każdy kto uczestniczy w imprezie zobowiązany jest zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym.
4. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń policji, służb porządkowych oraz organizatora.

ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA NA IMPREZĘ:

1. NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH,
2. WSZELKIEGO RODZAJU BRONI,
3. PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTE JAKO BROŃ LUB POCISK,
4. NARKOTYKÓW,
5. INNYCH PRZEDMIOTÓW MOGĄCYCH STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA, W TYM OPAKOWAŃ SZKLANYCH,
6. FAJERWERKÓW, PETARD, INNYCH AKCESORIÓW PIROTECHNICZNYCH

PONADTO ZAKAZUJE SIĘ :

1. WCHODZENIA NA OBSZARY, KTÓRE NIE SĄ PRZEZNACZONE DLA WIDZÓW,
2. RZUCANIA PRZEDMIOTAMI,
3. ROZNIECANIA OGNIA,
4. PALENIA TYTONIU W MIEJSCACH DO TEGO NIE PRZEZNACZONYCH,

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE POWYŻSZYCH ZALECEŃ REGULAMINOWYCH I W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NARUSZAJĄCE PORZĄDEK BĘDĄ POCIĄGNIĘTE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie regulują przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

R E G U L A M I N T E R E N U - wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej - LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

I. Regulamin określa zasady korzystania z terenów parkowych podczas imprez masowych.

1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu obiektu, imprezy oraz instrukcji przeciwpożarowej.
2. Zabrania się wspinania na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.
3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora.
4. Przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.
5. Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zieleni – nie niszczyć krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy.
6. Zabrania się poruszania na terenie ogrodzonym i przeznaczonym dla organizatorów i artystów bez zezwolenia.
7. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.
8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń organizatora imprezy przekazywanych wizualnie,
za pomocą symboli graficznych, werbalnie lub w inny sposób.
9. Uczestnikom zgromadzonym na imprezie nie wolno posiadać żadnych napojów alkoholowych, narkotyków oraz niebezpiecznych przedmiotów i materiałów.W przypadku wystąpienia okoliczności ich posiadania interweniować będą służby porządkowe, policja, straż miejska.
10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników.
11. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami.
12. Uczestnikom koncertu nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.
13. Podczas koncertu nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania innych uczestników imprezy.
14. Po zakończeniu koncertu należy skierować się w wyznaczonych kierunkach ewakuacyjnych.
15. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.
16. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie.

II. Informacja o sposobie udostępniania regulaminu uczestnikom imprezy

REGULAMIN PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ :
- UDOSTĘPNIENIE W FORMIE AFISZÓW PRZY WEJŚCIACH W MIEJSCU ORGANIZACJI IMPREZY,
- ODCZYTANIE GO PRZEZ KONFERANSJERÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY,
- NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI.

Partnerzy

Sponsorzy